Terhesség hétről hétre

AdatkezelésFőoldal

1. BEVEZETÉS

A Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Central Médiacsoport Zrt. www.babaszoba.hu címen elérhető szolgáltatásának (továbbiakban: Szolgáltatás) adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.babaszoba.hu/info/adatkezeles címen. A Central Médiacsoport Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására a felhasználók értesítése mellett.

A Central Médiacsoport Zrt. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Central Médiacsoport Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Central Médiacsoport Zrt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);
1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).


2. DEFINÍCIÓK

Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.


3. ALAPELVEK A CENTRAL MÉDIACSOPORT ZRT. ADATKEZELÉSE SORÁN

 1. A személyes adatok Central Médiacsoport Zrt. általi felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala, megrendelés elküldése, stb.), használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.
 2. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Central Médiacsoport Zrt.-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Central Médiacsoport Zrt. a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
 3. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. cikk küldése, képeslap küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.
 4. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Central Médiacsoport Zrt. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 5. A személyes adatok Central Médiacsoport Zrt. általi felvétele és kezelése egyes Szolgáltatások (pl. nyereményjáték, webshop, stb.) igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Central Médiacsoport Zrt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.
Felhívjuk a Central Médiacsoport Zrt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy szolgáltatásunk igénybevétele során az egészségi állapotra vonatkozó különleges adatok (lásd jelen tájékoztató 2.2. pontját) kezelésére is sor kerülhet. A felhasználó felelőssége, hogy csak olyan adatai kezeléséhez adjon hozzájárulást, amelyek tekintetében az adataival történő esetleges visszaélés kockázatait mérlegelte.

4.1. A WWW.BABASZOBA.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a www.babaszoba.hu portál látogatása során a Central Médiacsoport Zrt. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 60 nap.

A //www.babaszoba.hu címen elérhető portál html kódja a Central Médiacsoport Zrt.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Medián Webaudit, Google Analytics, Gemius). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
Elérhetőségük: www.webaudit.hu, http://www.google.com/analytics/, http://www.gemius.hu/.

A Facebook Connect szolgáltatás (lásd 4.3. pont) technikai feltételeit a Facebook biztosítja. A Facebook adatkezeléséről a http://www.facebook.com címen kapható bővebb információ.

Szintén külső szolgáltató végzi a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekről a hirdetési szolgáltató (Google AdSense) tud felvilágosítást adni a http://www.google.com/adsense címen található elérhetőségein.

A Google AdSense érdeklődésen alapuló hirdetéseinek testre szabását és lemondását a következő címen kezdeményezheti: https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&hl=hu

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

4.2. BABASZOBA.HU REGISZTRÁCIÓ

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, hírlevél és alkalmi üdvözlet küldése, bemutatkozás, a kapcsolatfelvétel elősegítése, a felhasználók egymás közti kommunikációjának biztosítása, e-mail értesítés küldése, gyermek fejlődési görbéjének vezetése, a gyermekkel kapcsolatos egészségügyi adatok nyilvántartása, archiválása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, Facebook azonosítószám, felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, nem, születési dátum, végzettség, foglalkozás, lakóhely, családi állapot, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, gyermek adatai, egyes szolgáltatásokra vonatkozó adatok, egészségi állapottal kapcsolatos adatok, a regisztráció dátuma és időpontja.
Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított 7 év, a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetében 168 óra, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig.
Nyilvánosságra hozatal: a felhasználó által megjelölt körben a személyes adatok közzétételre kerülnek az interneten.

A személyes adatokat az Adatmódosítás menüben lehet módosítani. A személyes adatok törlését a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80214/2014.

4.3. BABASZOBA.HU FACEBOOK CONNECT

A felhasználónak lehetősége nyílik a 4.2. pontban leírt adatkezeléstől eltérően, Facebook fiókját használva regisztrációt kezdeményezni a Babaszoba.hu portálra. Előnye, hogy ha a felhasználó az oldal meglátogatásakor épp be van jelentkezve a Facebook-ra, nem szükséges a Babaszoba.hu felhasználói azonosítóval külön belépni.
A folyamat leírása: A Facebook belépést választva a Facebook engedélyt kér ahhoz, hogy a felhasználó Facebook-on használt e-mail címe, neve és felhasználó neve, valamint Facebook azonosítószáma átadásra kerüljön a Babaszoba.hu regisztrációs adatbázisába. Amikor a felhasználó a későbbiekben be kíván lépni a Babaszoba portálra a Facebook azonosítást követően, a Facebook.com szervere megküldi a Babaszoba.hu szerverének az azonosításhoz szükséges adatokat. Meglévő Babaszoba regisztráció esetén is lehetőség van áttérni Facebook azonosításra.

A Babaszoba szolgáltatást üzemeltető Central Médiacsoport Zrt. a Facebook.com címen elérhető szolgáltató felé személyes adatokat nem továbbít, de a Facebook a felhasználóval létrejövő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat kezel.

Az adatkezelés egyéb paraméterei megegyeznek a 4.2. pontban leírtakkal.

4.4. BABASZOBA.HU FÓRUM

A Babaszoba.hu szolgáltatás egyes részeit, így a fórumot is csak regisztrált felhasználóként lehet igénybe venni.
Az adatkezelés célja: bemutatkozás, kapcsolatfelvétel elősegítése, információ közzététele, a felhasználók egymás közti privát kommunikációjának biztosítása, e-mail értesítés küldése.
Az adatkezelés jogalapja: lásd 4.2. pont.
A kezelt adatok köre: felhasználói név, név, fórum hozzászólás, kép, privát üzenet, e-mail értesítő küldéséhez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama: lásd 4.2. pont.
Nyilvánosságra hozatal: felhasználói név és keresztnév, továbbá azon adatfajták körében, amelyeket a felhasználó kifejezetten engedélyezett.

A személyes adatok módosítására és törlésére vonatkozó információkat a 4.2. pont alatt teszünk közzé. Az adatok törlése esetén a törölt felhasználó fórum hozzászólásai anonim módon érhetők el. A hozzászólások törlése ill. anonimizálása csak a felhasználó külön kérése esetén történik meg.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: lásd 4.2. pont.

4.5. BABASZOBA.HU BLOG - ALBUMOK

Bármely regisztrált felhasználó indíthat blogot, oszthat meg fotóalbumok.
Az adatkezelés célja: bemutatkozás, kapcsolatfelvétel elősegítése, információk, fotók közzététele.
Az adatkezelés jogalapja: lásd 4.2. pont.
A kezelt adatok köre: a regisztrációkor megadott adatok, valamint a blogon és a fotók feltöltésekor megadott adatok.
Az adatkezelés időtartama: lásd 4.2. pont.
Nyilvánosságra hozatal: felhasználói név és keresztnév, továbbá azon adatfajták körében, amelyeket a felhasználó kifejezetten engedélyezett.

A személyes adatok módosítására és törlésére vonatkozó információkat a 4.2. pont alatt teszünk közzé.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: lásd 4.2. pont.

4.6. BABASZOBA.HU HÍRLEVELEK

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, dátum, időpont.
Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, míg a meg nem erősített feliratkozási kérelmek esetében 168 óra.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett címen lehet kérni.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80217/2014. és NAIH-78394/2014.

4.7. HÁZIORVOS VÁLASZOL - SZAKÉRTŐINK

E szolgáltatást regisztráció nélkül is igénybe lehet venni.
Az adatkezelés célja: egészségügyi problémák orvos általi megválaszolása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, egészségi állapottal kapcsolatos kérdés és válasz, dátum és időpont.
Az adatkezelés időtartama: 60 nap.
Adattovábbítás: a felhasználó által kijelölt orvos részére.

A személyes adatok törlését vagy módosítását a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

4.8. OLTÁSI NAPTÁR

Regisztrációköteles szolgáltatás.
Az adatkezelés célja: oltások nyilvántartása, értesítés küldése az esedékes oltásokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a regisztrációkor megadott adatokon felül az egyes oltások dátuma és az oltások fajtája.
Az adatkezelés időtartama: lásd a 4.2. pontban megjelölt időtartamot.

Az oltási értesítő hírlevél szolgáltatásra a 4.6. pontban közzétett hírlevélre vonatkozó információk az irányadók.

4.9. RECEPTEK FELTÖLTÉSE

E szolgáltatást regisztráció nélkül is igénybe lehet venni.
Az adatkezelés célja: receptek közzététele.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, recept, dátum, időpont, receptek értékelése.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
Nyilvánosságra hozatal: név, recept.

A személyes adatok törlését vagy módosítását a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

A receptfigyelő szolgáltatásra a 4.6. pontban közzétett hírlevélre vonatkozó információk az irányadók, míg a kedvenc recept küldésével kapcsolatosan a 4.12. pont szerinti tájékoztatásban foglaltak érvényesülnek.

4.10. KALKULÁTOROK, TESZTEK

A portálon szereplő kalkulátorok és tesztek anonim módon működnek, a kitöltéseket a szerver nem naplózza.

4.11. CIKK KÜLDÉSE ISMERŐSNEK

Amennyiben valaki egy cikket hasznosnak talál, e-mailben küldheti el magának, vagy ismerősének.
Az adatkezelés célja: a cikket tartalmazó üzenet elküldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a feladó és a címzett neve és e-mail címe, a hivatkozott lap címe, dátum és időpont.
Az adatkezelés időtartama: a megadott adatok a kiküldés után azonnal törlésre kerülnek.

4.14. A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLLEVELEZÉSEI

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Impresszum, Kapcsolatfelvétel vagy Segítség rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.

A Central Médiacsoport Zrt. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

4.15. TARTALOM ÉS INFORMÁCIÓ MEGOSZTÁS

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általuk megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, egészségi állapotra vonatkozó információ) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.

4.16. BABASZOBA.HU NYEREMÉNYJÁTÉKOK

Amennyiben az adott nyereményjátékhoz kapcsolódóan külön adatkezelési tájékoztatás nincs közzétéve, az adatkezelés az alábbiak szerint történik:
Az adatkezelés célja: nyereményjátékok szervezése és lebonyolítása, kapcsolatfelvétel, a nyertesek sorsolása, a nyeremények kézbesítése, többszörös regisztrációk kiszűrése, célzott közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú üzenetek továbbítása a játékosok részére.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, továbbá a nyertesek adatai tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, játék értesítő nyilatkozat, a játékra jelentkezés dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének IP címe, valamint a játék során az egyes kérdésekre adott válaszok. Az adatok köre az egyes nyereményjátékok alkalmával bővülhet.
Az adatok törlésének határideje: ha direkt marketing hozzájárulást nem adott a játékos, a nyeremények sorsolását követő 30 nap, míg a nyertesek adatai tekintetében 8 év. Ha a játékos direkt marketing üzenet küldéséhez is hozzájárulását adta, adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
Adattovábbítás: a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő partner részére, direkt marketing üzenetek küldése és piackutatás céljából átadásra kerül a vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím és az esetleges kiegészítő adatok. Az adattovábbítás címzettjéről az aktuális nyereményjáték során adunk tájékoztatást.
Nyilvánosságra hozatal: a honlapon nyilvánosságra kerül a nyertesek neve és a lakóhely településneve, egy éven keresztül.

A nyereményeket a GLS Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) kézbesíti.

A nyereményjátékokban részt vevők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy részükre a Central Médiacsoport Zrt. és a nyereményjáték szervezésében részt vevő partnercég a megadott elérhetőségeken direkt marketing üzeneteket küldjön.

A személyes adatok módosítását és törlését, valamint a direkt marketing hozzájárulás visszavonását a Central Médiacsoport Zrt.-nek a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségein lehet kérni.
A partnercég adatkezelései tekintetében a partnercég adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:006330006.

4.17. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a NAIH, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
A Central Médiacsoport Zrt. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges


5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188. 3. emelet) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

A Central Médiacsoport Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A Central Médiacsoport Zrt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Central Médiacsoport Zrt. az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Central Médiacsoport Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.


6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Central Médiacsoport Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-10-048280
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 25087910-2-41
E-mail: info@centralmediacsoport.hu

Adatkezelési nyilvántartási számok fentebb olvashatóak.


7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

 1. Adatok módosítása, törlése, zárolása

  1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
  2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést, stb.) eredményezhet.
  3. A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti a Central Médiacsoport Zrt.. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználási Feltételekben meghatározott inaktivitás esetén szintén törli a Central Médiacsoport Zrt..
  4. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Central Médiacsoport Zrt., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
  5. A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a Central Médiacsoport Zrt. törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.
  6. Törlés helyett a Central Médiacsoport Zrt. zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Central Médiacsoport Zrt., ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
  7. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben – a jogszabályok adta kertek között – a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.
  8. A Central Médiacsoport Zrt. által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A Central Médiacsoport Zrt. által a Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a időtartamának lejártáig. A Central Médiacsoport Zrt. által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A Central Médiacsoport Zrt. által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).
 2. Tájékoztatás

  1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Central Médiacsoport Zrt. által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n.
  2. A Central Médiacsoport Zrt. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Central Médiacsoport Zrt. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
  3. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Central Médiacsoport Zrt.-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Central Médiacsoport Zrt. a megkereső szerv részére - amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
 3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

  1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

   1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Central Médiacsoport Zrt.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
   2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
   3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
  2. Ha a Central Médiacsoport Zrt. a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 4. Igény bejelentése a Central Médiacsoport Zrt.-nél

  1. A Central Médiacsoport Zrt. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VII.A–C. pontokban meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, email útján, felhasználói fiókban, ügyfélkapun keresztül, stb.
  2. Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása a Felhasználó felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott igényeket a Central Médiacsoport Zrt. a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti.
  3. Amennyiben a Central Médiacsoport Zrt. az igény benyújtására email útján lehetőséget ad, a korábban a Central Médiacsoport Zrt. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt a Central Médiacsoport Zrt. a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Central Médiacsoport Zrt. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
  4. Amennyiben a Central Médiacsoport Zrt. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
  5. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.
 5. Jogorvoslati lehetőségek

  1. A Central Médiacsoport Zrt. akkor biztosítja a VII.A.-VII.C. pontokban meghatározott, jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) – a Central Médiacsoport Zrt. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.
  2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Budapest, 2015. március 12.

Ugrás a lap tetejére